بلاگ

روز ملی خیج فارس گرامی باد

خلیج فارس که از دیرباز جزیی از سرزمین ایران بوده و چندی پیش اعراب قصد داشتند با اسناد جعلی این خلیج را از ان خود کنند.ای این رو بر آن شدیم که یک روز را با نام روز ملی خلیج فارس را در تقویم داشته باشیم تا نشان دهیم که برای کشور و خاک خود چقدر ارزش قائل هستیم.