پرسشنامه اضطراب امتحان ابوالقاسمی

ابوالقاسمیاضطرابامتحانپرسشنامهپرسشنامه اضطراب امتحان ابوالقاسمیدانلود پرسشنامه اضطراب امتحان ابوالقاسمی

رفتن به سایت اصلی

پرسشنامه اضطراب امتحان ابوالقاسمی
لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 3 صفحه
 قسمتی از متن word (..docx) :  
‏پرسشنامه اضطراب امتحان ابوالقاسمی‏ ‏پرسشنامه اضطراب امتحان TAI‏ )ابوالقاسمی و همکاران ،1375‏ ص 74‏-61‏( مشتمل بر 25‏ ماده است که آزمودنی براساس یک مقیاس چهارگزینهای )هرگز=0‏؛ به ندرت=1‏؛ گاهی اوقات= 2‏؛ اغلب اوقات=3‏( به آن پاسخ میگوید. حداقل نمره در این آزمون صفر ‏و حداکثر 75‏ است. هر چه فرد نمره بالاتری کسب کند، نشاندهنده اضطراب بیشتری است. پژوهشگران ضمن توضیح کامل مراحل ساخت و اعتباریابی این مقیاس، میزان همسانی درونی، روایی بازآزمایی و اعتبار این مقیاس را به صورت زیر بیان میکنند: ‏همسانی درونی:‏ برای سنجش همسانی درونی TAI‏ از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. براساس نتایج حاصله ضرایب آلفا برای کل نمونه، آزمودنی های دختر و آزمودنی های پسر به ترتیب) 94‏/0‏، 95‏/0‏، 92‏/0‏( میباشد. ‏روایی بازآزمایی:‏ برای سنجش روایی مقیاس TAI‏، این ازمون مجدداً پس از چهار هفته تا شش هفته به 91‏ آزمودنی در پسر و 90‏ آزمودنی دختر که در مراحل اول شرکت داشتند، داده شد. میانگین و انحراف معیار نمره کل آزمودنی ها، آزمودنی های دختر و آزمودنی های پسر در مقیاس TAI‏ در مرحله بازآزمایی به ترتیب: (SD-19/44)X-36/2,SD-15/8,X-32/28,Y-34/24‏( میباشد. ضرایب همبستگی بین نمرههای آزمودنیها در دو نوبت یعنی آزمون و آزمون مجدد برای کل آزمونی ها، آزمودنی های دختر و آزمودنی های پسر به ترتیب) R-0/77‏ R-0/88, ‏( R-0/67‏می باشد که رضایتبخش است. ‏اعتبار:‏ برای ارزیابی اعتبار TAI‏، این مقیاس به طور همزمان با پرسشنامه اضطراب )نجاریان، عطاری و مکوندی ،1375‏( و مقیاس عزتنفس )کوپراسمیت،1967‏( به دانشآموزان نمونه پژوهش جهت اعتباریابی داده شد. ‏مقیاس 20‏ مادهای پرسشنامه اضطراب به وسیله روش تحلیل عوامل ساخته شده است و از مشخصات روانسنجی قابل قبول و رضایتبخشی برخوردار است. ضرایب همبستگی بین نمرههای کل آزمودنیها در مقیاس اضطراب عمومی یا TAI‏ برای کل نمونه ،آزمودنی های دختر و پسر به ترتیب 67‏/0‏=r‏ ‏ و 72‏/0‏=p=0/001( r‏( است. ‏همچنین به منظور سنجش اعتبار TAI‏ از مقیاس عزتنفس کوپراسمیت استفاده شد که 58‏ ماده دارد و از اعتبار و روایی ‏رضایتبخشی برخوردار است )انیسی،5712‏(. ضرایب همبستگی نمرههای کل آزمودنی ها، آزمودنی های دختر و آزمودنی های پسر در مقیاس عزتنفس با TAI‏ به ترتیب 57‏/0‏-=p=0/001( r =0/68‏ ،r =0/43‏ ، r‏ ‏( است.
 

 • پاورپوینت در مورد نگاهی به ورزش و نقش آن در بهبود سازمان

  پاورپوینت در مورد نگاهی به ورزش و نقش آن در بهبود سازمان آن, به, بهبود, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد نگاهی به ورزش و نقش آن در بهبود سازمان, دانلود پاورپوینت در مورد نگاهی به ورزش و نقش آن در بهبود…

 • پاورپوینت در مورد ادبیات سوم دبیرستان درس هشتم (تحقیق دانش آموزی)

  پاورپوینت در مورد ادبیات سوم دبیرستان درس هشتم (تحقیق دانش آموزی) آموزی, ادبیات, ادبیات سوم دبیرستان درس هشتم, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد ادبیات سوم دبیرستان درس سوم (تحقیق دانش آموزی), تحقیق, دانش, دانلود پاورپوینت در مورد ادبیات سوم دبیرستان درس…

 • تحقیق در مورد دفاع در مقابل کرم ها و ويروس ها ی کامپیوتری 24 ص

  تحقیق در مورد دفاع در مقابل کرم ها و ويروس ها ی کامپیوتری 24 ص 24, تحقیق, تحقیق در مورد دفاع در مقابل کرم ها و ويروس ها ی کامپیوتری 24 ص, دانلود تحقیق در مورد دفاع در مقابل کرم…

 • پاورپوینت در مورد سیستمهای تشخیص نفوذ در شبکه

  پاورپوینت در مورد سیستمهای تشخیص نفوذ در شبکه پاورپوینت, پاورپوینت در مورد سیستمهای تشخیص نفوذ در شبکه, تشخیص, دانلود پاورپوینت در مورد سیستمهای تشخیص نفوذ در شبکه, در, سیستمهای, سیستمهای تشخیص نفوذ در شبکه, شبکه, مورد, نفوذ رفتن به سایت…

 • تحقیق زندگی نامه حافظ

  تحقیقتحقیق زندگی نامه حافظحافظدانلود تحقیق زندگی نامه حافظزندگیزندگی نامه حافظنامه رفتن به سایت اصلی تحقیق زندگی نامه حافظ لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..DOC) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 6…

 • تحقیق در مورد تيريستور يا يكسو كننده قابل كنترل p n p n 50 ص

  تحقیق در مورد تيريستور يا يكسو كننده قابل كنترل p n p n 50 ص 50, N, P, تحقیق, تحقیق در مورد تيريستور يا يكسو كننده قابل كنترل p n p n 50 ص, تيريستور, تيريستور يا يكسو كننده قابل…

 • پاورپوینت در مورد ضوابط  و دستورالعمل های ساختمان

  پاورپوینت در مورد ضوابط  و دستورالعمل های ساختمان پاورپوینت, پاورپوینت در مورد ضوابط  و دستورالعمل های ساختمان, دانلود پاورپوینت در مورد ضوابط  و دستورالعمل های ساختمان, دستورالعمل, ساختمان, ضوابط, ضوابط  و دستورالعمل های ساختمان, مورد, های, و رفتن به سایت…

 • تحقیق در مورد فيزيك ذرات بنيادي 22 ص

  تحقیق در مورد فيزيك ذرات بنيادي 22 ص 22, بنيادي, تحقیق, تحقیق در مورد فيزيك ذرات بنيادي 22 ص, دانلود تحقیق در مورد فيزيك ذرات بنيادي 22 ص, ذرات, ص, فيزيك, فيزيك ذرات بنيادي 22 ص, مورد رفتن به سایت…

 • تحقیق در مورد نور در تئاتر شاعرانه 75 ص

  تحقیق در مورد نور در تئاتر شاعرانه 75 ص 75, تاتر, تحقیق, تحقیق در مورد نور در تاتر شاعرانه 75 ص, دانلود تحقیق در مورد نور در تاتر شاعرانه 75 ص, در, شاعرانه, ص, مورد, نور, نور در تاتر شاعرانه…

 • تحقیق در مورد انبارداري 57 ص

  تحقیق در مورد انبارداري 57 ص 57, انبارداري, انبارداري 57 ص, تحقیق, تحقیق در مورد انبارداري 57 ص, دانلود تحقیق در مورد انبارداري 57 ص, ص, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد انبارداري 57 ص لینک دانلود و…